Polska Jest Jedna

Pobierz Ulotkę z PROGRAMEM

ULOTKA Z PROGRAMEM

w wersji PDF

POBIERZ

PREZENTACJA O CO2

Pobierz PREZENTACJĘ o CO2

PREZENTACJA O CO2

w wersji PDF

POBIERZ

NASZE PRIORYTETY:
POLSKA - NASZ DOM, RODZINA POD OCHRONĄ, POLONIA

Wprowadzenie demokracji bezpośredniej

Stanowisko PJJ
Wprowadzenie dobrowolności szczepień.

1. Odbudujemy jedność Polaków.

2. W Polsce na pierwszym miejscu są polscy obywatele. Jeżeli współpraca z UE nie będzie dla Polski korzystna, nie będziemy utrzymywać członkostwa Polski w UE za wszelką cenę.

3. Stworzenie godnych warunków dla Polonii, która chce wrócić do Polski.

4. Preferencyjne warunki dla polonijnych inwestorów, takie ulgi, jak dla rodzimych przedsiębiorców.

5. Wprowadzenie szeregu działań na rzecz ochrony rodziny.

6. Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży.

7. Utrzymanie obecnych świadczeń socjalnych (500+).

8. Wprowadzenie kryterium dochodowego.

9. Przywrócenie gabinetów stomatologicznych w szkołach podstawowych.

OCHRONA ŻYCIA OD POCZĘCIA DO NATURALNEJ ŚMIERCI

Rozwiązania dla Przedsiębiorców

1. Dobrowolny ZUS przez okres 3 lat dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą.

2. Składka zdrowotna zależna od przychodu. Obowiązkowa składka zdrowotna dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą uproszczona i obniżona do:

– 300 zł miesięcznie przy rocznych przychodach do 500 tys. złotych,

– 600 zł miesięcznie przy rocznych przychodach powyżej 500 tys. złotych.
3. Dodatkowe uproszczone możliwości opodatkowania przy pozostawieniu istniejących rozwiązań:

– 15% zamiast 19% podatek dochodowy liniowy

lub

– 3% ujednolicony podatek zryczałtowany od przychodów dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą.
4. Próg obowiązku wejścia w podatek VAT od 500 tys. zł przychodu rocznie.
5. Podniesienie limitu przychodu dla małego podatnika do 3 milionów euro.
6. Możliwość skorzystania przez małego podatnika z podatku przychodowego, ryczałtowego 3%.
7. Podwyższenie progu zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych do 250 tys. złotych netto.
8. Wprowadzenie preferencji dla polskich firm wykonawczych (posiadających min. 51% polskiego kapitału) przy procedurach krajowych zamówień niedofinansowanych ze środków UE.
9. Stabilizacja i konsekwentne upraszczanie przepisów prawa w Polsce.

10. Wprowadzenie demokracji bezpośredniej.
11. Obrona gotówki jako środka płatniczego, równoprawnego w stosunku do transakcji bezgotówkowych i niepodlegającego ograniczeniom.

12. Wspieranie Polskiej wynalazczości, myśli technicznej i zastosowanie w naszej ojczyźnie.

Rolnictwo

1. Wprowadzanie prawdziwego wolnego rynku dla lokalnych producentów żywności.
2. Całkowite i natychmiastowe usunięcie pojęcia i zagadnienia ZBOŻE TECHNICZNE.
3. Lokalna żywność od polskich producentów jako profilaktyka zdrowotna obywateli

4. Wprowadzenie jasnych i prostych oznaczeń pochodzenia danego produktu w układzie narodowym.
5. Promocja lokalnych łańcuchów dostaw jako gwarancja jakości oraz stabilnych cen.
6. Polska żywność jako gwarancja i bezpieczeństwo każdego polskiego konsumenta.

Ogródek działkowy będzie Twoją własnością.

  • Przekazanie na własność ogrodów działkowych
  • Zachowanie zapisów że zarządcą części wspólnych musi być dotychczasowe stowarzyszenie rod
  • Ustawowy zakaz przekształcenia i likwidacji rodów
  • Bonifikata 99%, koszt zakupu działki około 1000 zł
  • Ułatwienie tworzenia nowych rod
  • Uzbrojenie ogrodów w Media na koszt skarbu Państwara

Polski rolnik na Pierwszym Miejscu

Energetyka

1. Oparcie polskiej niepodległości i niezależności energetycznej oraz rozwoju gospodarczego o krajowe zasoby surowców naturalnych:

– WĘGLA, którego polskie złoża stanowią 85% zasobów całej Unii Europejskiej i zabezpieczają nasze potrzeby na co najmniej 300 lat,

– ŹRÓDEŁ GEOTERMALNYCH, których potencjał może w pełni ekologicznie zaspokoić ponad 50% krajowego zapotrzebowania na ciepło i prąd.
2. Powstrzymanie likwidacji polskich kopalń.
3. Uruchomienie nowoczesnych technologii eksploatacji i gazyfikacji węgla.
4. Przywrócenie szkolnictwa górniczego, oraz liceów zawodowych.

5. Odtworzenie i budowa nowych kopalń.
6. Przebudowa systemu energetycznego na model PER: Polskiej Energetyki Rozproszonej.
7. Wsparcie samorządów przy budowie i modernizacji lokalnych ciepłowni na odbiór i dystrybucję energii ze źródeł geotermalnych.

Geotermia

80% Polski leży na źródłach geotermalnych to źródło taniego ekologicznego prądu i ciepła 🇵🇱 Polska posiada ponad 6000tys odwiertów głebokich z ponad połowy można pozyskać tanią energię💥 Geotermia Polska może nam dostarczyć 100 razy więcej energii niż nasz kraj potrzebuje 🇵🇱 Elektrownie atomowe ,wiatraki , fotowoltaika to tylko napędzanie koniunktury dla zachodniego biznesu Polska wcale tego nie potrzebuje 💥

Rozwiązania dla służby zdrowia

1. Odbudowa i rozwój polskiej produkcji leków, substancji czynnych i suplementów, które dzisiaj są tak ważne w dobie bardzo niezdrowej żywności, pozbawionej witamin i minerałów.

2. Stopniowe odejście od importu leków i substancji czynnych i tym samym uniezależnienie ich dostępności od panującej w danym momencie globalnej sytuacji łańcuchów dostaw.

3. Wprowadzenie ogólnopolskiego powszechnego programu profilaktyki zdrowego żywienia pod hasłem:

„Zdrowy pokarm twoim lekarstwem dzisiaj albo lekarstwa twoim pokarmem w przyszłości”

4. Restrukturyzacja i rozwój państwowych laboratoriów badających jakość żywności i produktów przeznaczonych do sprzedaży.

5. Ponowne opracowanie wykazu substancji szkodliwych w żywności i produktach konsumpcyjnych. Kategoryczne wycofywanie i niedopuszczanie do sprzedaży produktów o szkodliwym składzie.

6. Likwidacja NFZ. Utworzenie w zamian kas chorych zapewniających konkurencyjność świadczeń, a tym samym podniesienie ich jakości i skrócenie czasu oczekiwania na wizytę lekarską.

7. Ustanowienie zapisu „NIEPRZEKRACZALNY TERMIN WIZYTY” gwarantującego wizytę u danego lekarza specjalisty w ustawowo przyjętym, nieprzekraczalnym terminie lub zamiennie, zapewnienie tej wizyty w sektorze prywatnym finansowanym ze środków publicznych.

8. Przywrócenie gabinetów stomatologicznych w szkołach.

9. Domy opieki długoterminowej w każdym powiecie dla osób chorych, niesamodzielnych ale nie mających wskazań do hospitalizacji.

Rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów

1. Zasiłek pielęgnacyjny – podniesienie z 215 zł do 500 zł.
2. Świadczenie pielęgnacyjne – podniesienie z 2458 zł do 3800 zł brutto ze składkami ZUS.
3. Uznanie świadczenia pielęgnacyjnego za pełnoprawną pracę etatową.
4. Umożliwienie podejmowania pracy zarobkowej opiekunom maksymalnie do 1/2 etatu.
5. Podniesienie renty socjalnej dla osób z niepełnosprawnością do poziomu 2500 zł.
6. Utworzenie w każdym powiecie całodobowej świetlicy wytchnieniowej dla opiekunów.

Platforma zarządzania zgodami od Real Cookie Banner