Polska Jest Jedna

Statut Partii

Pobierz Statut Partii

w wersji bez pieczęci

POBIERZ

Pobierz Statut Partii

w wersji z właściwymi pieczęciami

POBIERZ

STATUT PARTII
POLSKA JEST JEDNA

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Partia Polska Jest Jedna, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych oraz niniejszego Statutu.
2. Partia może posługiwać się nazwą skróconą PJJ (dalej: ,,PJJ” lub „Partia”).
3. Partia posiada osobowość prawną.

§2
1. Partia działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami kraju.
2. Siedzibą Partii jest miasto Siemianowice Śląskie.
3. Partia może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne oraz organizacje o zakresie działania zbieżnym z jej celami.
4. Nazwa, skrót nazwy i znak graficzny Partii podlegają ochronie prawnej. Znak graficzny określa załącznik nr 1 do Statutu.

ROZDZIAŁ II
MISJA I CELE

§3
Partia dąży do:
1) ochrony praw człowieka, swobód obywatelskich i rozwoju społeczeństwaobywatelskiego,
2) przestrzegania zasad demokratycznych w życiu społecznym i politycznym,
3) poszanowania prawa każdego obywatela do decydowania o sobie,
4) pielęgnowania tradycji kulturowych i wartości chrześcijańskich w życiu społecznym i politycznym,
5) zagwarantowania prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE

§4
Członkowie Partii
1. Członkiem Partii może być osoba, która:
1) akceptuje chrześcijański system wartości;
2) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej;
3) ukończyła 18 lat;
4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
5) akceptuje Statut Partii i jej program;
6) nie była w przeszłości karana za przestępstwo umyślne;
7) nie jest członkiem innej Partii politycznej lub organizacji, których cele są sprzeczne ze Statutem Partii albo nie będąc członkiem aktywnie wspiera ich działalność;
8) ma nieposzlakowaną opinię.
2. Status członka Partii przyznaje w formie uchwały Zarząd Partii, na podstawie deklaracji prawidłowo wypełnionej, podpisanej i złożonej przez kandydata na członka Partii. Zarząd może delegować uprawnienie do przyjmowania członków na Zarządy Regionów lub Zarządy Powiatów.
3. Listę wszystkich członków Partii prowadzi Zarząd. Listy członków Partii zamieszkujących w danym regionie prowadzą Zarządy Regionów.
4. Od uchwały odmawiającej przyznania statusu członka osobie, której dotyczy uchwała przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Partii wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia uchwały. Decyzja Komisji Rewizyjnej w tej sprawie jest ostateczna.
5. Zarząd Partii może określić w formie uchwały szczegółowe zasady dotyczące nabywania i utraty członkostwa, a także wzór deklaracji członkowskiej.

§5
Prawa członka
Członek Partii ma prawo do:
1) wyrażania opinii i zgłaszania wniosków oraz postulatów dotyczących działalności Partii, w tym ma prawo uczestniczyć w tworzeniu programu Partii;
2) udziału w pracach i innych formach działalności Partii;
3) korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego;
4) ubiegać się o rekomendację partii w wyborach do organów władz publicznych;
5) korzystania z pomocy Partii.

§6
Obowiązki członka
Każdy członek Partii jest zobowiązany do:
1) przestrzegania oraz sumiennego wykonywania postanowień niniejszego Statutu, wydanych na jego podstawie regulaminów oraz uchwał i decyzji władz Partii;
2) aktywnego uczestniczenia w działalności Partii, w szczególności poprzez realizację Programu Partii i udział w kolegialnych organach władz Partii;
3) dbania o dobre imię Partii i propagowania w swoim środowisku jej celów statutowych;
4) rzetelnego i sumiennego sprawowania powierzonych funkcji;
5) regularnego opłacania składki członkowskiej – w terminie do 15. dnia każdego miesiąca;
6) niezwłocznego informowania władz Partii o zmianach danych lub informacji, o których mowa w§ 4 ust. 1 Statutu.

§7
Ustanie członkostwa
1. Członkostwo w Partii ustaje na skutek:
1) wystąpienia z Partii – na podstawie pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Partii złożonego Zarządowi Partii lub Zarządowi Regionu, w obszarze którego członek ma miejsce zamieszkania;
2) wykluczenia z Partii;
3) skreślenia z listy członków Partii – na podstawie uchwały Zarządu Partii w wyniku:
a) nieopłacania składki członkowskiej przez okres co najmniej sześciu miesięcy,
b) śmierci członka,
c) działania na szkodę partii,
d) rażącego naruszenia Statutu Partii oraz uchwał organów Partii.
2. Skreślenie z listy członków z powodu nieopłacania składki może nastąpić po uprzedzeniu wezwaniu członka do opłacania zaległości w terminie 30 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Partii może odstąpić od skreślenia członka z tego powodu, a także umorzyć zaległości.
3. Uchwałę w przedmiocie wykluczenia i skreślenia z listy członków Partii wraz z uzasadnieniem doręcza się zainteresowanemu członkowi.
4. Osoba wykluczona lub skreślona z listy członków Partii może po upływie trzech lat od daty wykluczenia wystąpić z wnioskiem o ponowne przyjęcie w poczet członków.
5. Zarząd Partii może delegować uprawnienie do skreślania z listy członków Partii na Zarządy Regionów lub Zarządy Powiatów.

§7a
Wykluczenie Członka z Partii
1. Zarząd partii może wykluczyć członka z Partii w przypadku stwierdzenia naruszenia fundamentalnych zasad Partii określonych w Statucie, niewykonywanie uchwał organów władz Partii, bądź też zachowanie naruszające zasady współżycia społecznego.
2. Od decyzji Zarządu partii członek może odwołać się do Sądu Koleżeńskiego w terminie 7 dni, licząc od dnia poinformowania o uchwale Zarządu, przy czym zaskarżenie tej uchwały nie powoduje wstrzymania jej wykonania.
3. Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawę niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaskarżenia. Decyzja Sądu Dyscyplinarnego jest ostateczna i nie przysługuje od niej jakiekolwiek odwołanie.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE PARTII

§ 8
Partii działa w ramach następujących struktur:
1) krajowych;
2) regionalnych – funkcjonujących na poziomie województw;
3) powiatowych – funkcjonujących na poziomie powiatów, w tym w miastach na prawach powiatów;
4) gminnych – funkcjonujących na poziomie gmin.

§ 9
1. Władzami Partii są:
1) organy krajowe:
a) Kongres Partii,
b) Zarząd Partii (z Przewodniczącym Partii)
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński,
e) Rzecznik Dyscyplinarny;
2) organy regionalne:
a) Zebranie Regionu,
b) Zarząd Regionu (z Liderem Regionu);
3) organy powiatowe:
a) Zebranie Powiatu,
b) Zarząd Powiatu (z Liderem Powiatu).
4) organy gminne: Koła Gminne (z Koordynatorem Gminy)
2. Funkcje w organach Partii mogą pełnić tylko członkowie Partii. Utrata członkostwa w Partii jest równoznaczna z zakończeniem pełnienia kadencji w organie Partii.
3. Osoby wchodzące w skład organów Partii mogą zostać ponownie wybrane do pełnienia funkcji na kolejną/kolejne kadencje.
4. Nie można łączyć pełnionych funkcji we władzach wykonawczych, kontrolnych i sądowniczych Partii.
5. W razie niedokonania wyboru nowego składu organu Partii, dotychczasowi członkowie pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
6. Posiedzenia organów kolegialnych Partii są zwoływane za pomocą listów poleconych albo pocztą elektroniczną (e-mail). Posiedzenia mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub przy wykorzystaniu komunikacji bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Uchwały organów kolegialnych Partii mogą być podejmowane w trybie obiegowym, w tym przy użyciu poczty elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady odbywania posiedzeń zdalnych określa Zarząd Partii w drodze uchwały.
8. Uchwały organów kolegialnych podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem spraw osobowych. Jednakże zmiana Statutu, powołanie oraz odwołanie członków Zarządu Partii, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Zarządów Regionów i Zarządów Powiatów następuje większością 2/3 głosów. Jeśli jednak w pierwszym terminie posiedzenia danego organu nie podjęto uchwały z powodu braku wymaganej liczby osób uczestniczących, w drugim terminie uchwały podejmowane są bez względu na liczbę osób obecnych na posiedzeniu.
9. W przypadku, gdy Przewodniczący Partii lub Lider Zarządu danego szczebla zrezygnuje z funkcji lub z innego powodu nie może trwale działać, jego prawa i obowiązki wykonuje członek zarządu najstarszy wiekiem albo jeśli zarząd danego szczebla tak zdecyduje inny członek wybrany przez zarząd danego szczebla bezwzględną większością głosów. W razie wątpliwości decyzję o trwałej niemożności działania Lidera podejmują członkowie zarządu danego szczebla bezwzględną większością głosów.

§ 9a
Struktura gminna
1. W każdym powiecie mogą działać gminne struktury Partii, tj. Koła gminne, które zrzeszają członków zamieszkujących na jego obszarze.
2. Koło gminne oraz jego Koordynatora powołuje w drodze uchwały Zarząd powiatu, po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Partii, na wniosek co najmniej 5 członków Partii mających miejsce zamieszkania w danej gminie.
3. Koło gminne reprezentuje Koordynator, którego zadania określa uchwała o powołaniu Koła.
4. Szczegółowe zasady tworzenia i rozwiązywania Kół gminnych może określić Zarząd Partii w drodze uchwały.

§10
Struktura powiatowa
1. W każdym powiecie, w tym mieście na prawach powiatu, mogą działać powiatowe struktury Partii, tj. Oddziały Powiatowe.
2. W każdym powiecie (lub mieście na prawach powiatu) może zostać powołany Oddział Powiatowy, który zrzesza członków zamieszkujących na jego obszarze.
3. Oddziały Powiatowe powołuje w drodze uchwały Zarząd Partii, na wniosek co najmniej 3 członków Partii mających miejsce zamieszkania w danym powiecie.
4. Zarząd Partii może zadecydować o utworzeniu jednego lub większej liczby Oddziałów Powiatowych w danym powiecie, a także o utworzeniu jednego Oddziału dla większej liczby powiatów ze względu na małą liczbę członków na danym obszarze. Zarząd Partii jest upoważniony także do rozwiązania oraz podziału uprzednio połączonych Oddziałów Powiatowych.
5. Szczegółowe zasady tworzenia, łączenia i rozwiązywania Oddziałów Powiatowych może określić Zarząd Partii w drodze uchwały.

§11
Zebranie Powiatu
1. Najwyższą władzą Partii w powiecie jest Zebranie Powiatu.
2. W posiedzeniach Zebrania Powiatu mają prawo uczestniczyć członkowie Partii mający miejsce zamieszkania na obszarze danego Oddziału Powiatowego.
3. Posiedzenia Zebrania Powiatu zwołuje Lider Powiatu z własnej inicjatywny, nie rzadziej jednak niż raz na 12 miesięcy lub na wniosek co najmniej 30% członków Oddziału Powiatowego, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wniosku.
4. Do kompetencji Zebrania Powiatu należy:
1) uchylony;
2) uchwalanie programu działalności Oddziału Powiatowego;
3) wykonywanie zadań powierzonych przez organy Krajowe Partii oraz Organu regionu, w którego obszarze działa Oddział Powiatowy.

§12
Zarząd Powiatu
1. Zarząd Powiatu jest organem kierującym działalnością Partii w Oddziale.
2. Zarząd Powiatu składa się z 1 – 5 osób i jest powoływany na wspólną, 3 -letnią kadencję.
3. Do kompetencji Zarządu Powiatu należy:
1) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie ze Statutem Partii i uchwałami organów władz krajowych Partii;
2) zwoływanie Zebrania Powiatu i jego obsługa;
3) rekrutacja nowych członków Partii;
4) zarządzanie powierzonym majątkiem;
5) przesyłanie do Zarządu Partii uchwał podjętych przez organy powiatowe, w terminie 7 dni od ich podjęcia.
6) bieżące udzielanie informacji Zarządowi Partii o swojej działalności;
7) wyczerpujące udzielanie informacji Komisji Rewizyjnej o wszelkich aspektach działalności Partii w Oddziale Powiatowym, w tym udostępnianie dokumentów i składanie wyjaśnień;
8) przygotowywanie rocznego sprawozdania ze swojej działalności – do końca lutego kolejnego roku;
9) tworzenie list kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w wyborach samorządowych;
10) w czasie kampanii wyborczych powoływanie powiatowego sztabu wyborczego i wspieranie jego działań;
4. Członkowie Zarządu Powiatu mogą zostać odwołani przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
1) na podstawie uchwały Zebrania Powiatu,
2) na podstawie uchwały Zarządu Partii, jeśli dotychczasowe działania Zarządu Oddziału Powiatowego były sprzeczne ze Statutem lub uchwałami organów Krajowych Partii, lub też były nieskuteczne, lub niewystarczające dla realizacji celów Partii.
5. Po odwołaniu członka Zarządu Powiatu Zarząd Regionu przeprowadza wybory, zmierzające do wyboru nowego członka.
6. W zakresie nieuregulowanym w Statucie szczegółowy tryb działania Partii w Oddziałach Powiatowych określa Zarząd Partii.

§13
Struktura regionalna
1. W każdym województwie mogą działać struktury regionalne Partii.
2. Struktury Regionalne powołuje w drodze uchwały Zarząd Partii.
3. Zebranie Regionu jest najwyższą władzą Partii w Regionie.
4. W posiedzeniach Zebrania Regionu mają prawo uczestniczyć członkowie zamieszkujący w danym Regionie.
5. Zebrania Regionu zwołuje Zarząd Regionu z własnej inicjatywny, nie rzadziej jednak niż raz na 12 miesięcy lub na wniosek Zarządu Partii albo co najmniej 30% członków z danego Regionu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wniosku.
6. Do kompetencji Zebrania Regionu należy:
1) uchylony;
2) wybór Delegatów do Kongresu, w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 4 Statutu;
3) uchwalanie programu działalności Regionu;
4) wykonywanie zadań powierzonych przez organy Krajowe Partii.
7. W zakresie nieuregulowanym w Statucie szczegółowy tryb działania Partii w Regionach określa Zarząd Partii.

§14
Zarząd Regionu
1. Zarząd Regionu składa się z 1-5 osób i jest powoływany na wspólną kadencję.
2. Kadencja Zarządu Regionu trwa 3 lata.
3. (uchylony)
4. Posiedzenia Zarządu Regionu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. W przypadku Zarządu kolegialnego decyzje zapadają w formie uchwał, zwykłą większością głosów wszystkich członków. W razie równego podziału głosów decyduje głos Lidera Regionu.
6. Do kompetencji Zarządu Regionu należy:
1) kierowanie działalnością Partii w Regionie;
2) współpraca z pozostałymi Regionami na rzecz rozwoju Partii;
3) wykonywanie uchwał Zarządu Partii, Kongresu oraz Zebrania Regionu;
4) powoływanie komisji roboczych i wyznaczanie zakresu i celu ich działania;
5) zarządzanie powierzonym majątkiem;
6) zwoływanie Zebrania Regionu i jego obsługa;
7) przygotowywanie rocznego sprawozdania ze swojej działalności – do końca lutego kolejnego roku;
8) bieżące udzielanie informacji Zarządowi Partii o swojej działalności;
9) wyczerpujące udzielanie informacji Komisji Rewizyjnej o wszelkich aspektach działalności Partii w Regionie, w tym udostępnianie dokumentów i składanie wyjaśnień;
10) tworzenie list kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w wyborach samorządowych;
11) w czasie kampanii wyborczych powoływanie regionalnego sztabu wyborczego i wspieranie jego działań;
12) przesyłanie do Zarządu Partii uchwał podjętych przez organy regionalne, w terminie 7 dni od ich podjęcia;
13) powoływanie i odwoływanie Zarządu Powiatu, w tym Lidera Powiatu, na podstawie pisemnej zgody Zarządu Partii.
7. Członek Zarządu Regionu może zostać odwołany przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
1) na podstawie uchwały Zebrania Regionu;
2) na podstawie uchwały Zarządu Partii, jeśli dotychczasowe działania Członka Zarządu Regionu były sprzeczne ze Statutem lub uchwałami organów Krajowych Partii, nieskuteczne lub niewystarczające dla realizacji celów Partii.

§15
Struktura krajowa
1. Na poziomie krajowym najwyższą władzą Partii jest Kongres.
2. Kongres może obradować jako Kongres zwyczajny lub Kongres nadzwyczajny.
3. W Kongresie mogą wziąć udział członkowie Partii, z zastrzeżeniem ust. 4,
4. W przypadku gdy liczba członków Partii przekroczy 200 osób, w Kongresie biorą udział delegaci wybrani z poszczególnych Regionów.
5. Delegaci wybierani są przez Zebrania Regionów, spośród członków Partii zamieszkujących w danym Regionie. W każdym Regionie wybieranych jest 2 delegatów. Z Regionów, w których liczba członków przekracza 100 osób, wybierani są dodatkowi delegaci – po jednym na każdą kolejną rozpoczętą grupę 100 członków.
6. Kadencja delegata trawa 5 lat.
7. Delegatami uprawnionymi do udziału w Kongresie z prawem głosu są również osoby sprawujący funkcje Liderów Regionów.
8. Do kompetencji Kongresu należy:
1) uchwalanie i zmiana Statutu Partii;
2) wybór członków Zarządu Partii, w tym Przewodniczącego;
3) wybór członków Komisji Rewizyjnej;
4) wybór członków Sądu Koleżeńskiego;
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Partii i Komisji Rewizyjnej;
6) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Partii lub jej połączeniu z inną partią/partiami.
9. Kongres zwołuje Zarząd Partii co najmniej raz na 4 lata.
10. Obsługę Kongresu zapewnia Zarząd Partii.
11. Kongres jest uprawniony do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania (członków lub delegatów), z zastrzeżeniem ust. 12.
12. Obradami Kongresu kieruje Przewodniczący Partii.
§16
Zarząd Partii – wybór i kadencja
1. Zarząd Partii składa się z 1 do 13 osób, w tym Przewodniczącego Partii.
2. Wspólna kadencja Zarządu Partii trwa 5 lat.
3. Kongres wybiera Przewodniczącego Partii oraz do 9 Członków Zarządu.
4. Pierwszego i Drugiego Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza wybiera oraz odwołuje Przewodniczący Partii.
5. Członkowie Zarządu powołani przez Przewodniczącego Partii tylko przez niego mogą być odwołani.
6. Uzupełnienie składu Zarządu w przypadku powstania wakatu następuje na mocy uchwały Zarządu, przy czym w trybie uzupełnienie składu Zarządu nie może przekroczyć połowy jego składu, a osoby powołane pełnią funkcje w Zarządzie do najbliższego posiedzenia Kongresu. Kongres uzupełnia skład Zarządu podczas najbliższego posiedzenia.

§17
Zarząd Partii – zadania
1. Do kompetencji Zarządu Partii należy:
1) reprezentowanie Partii na zewnątrz oraz zaciąganie zobowiązań finansowych;
2) kierowanie działalnością Partii;
3) zarządzanie majątkiem Partii;
4) ustalanie budżetu Partii;
5) ustalanie wysokości składek członkowskich;
6) tworzenie i rozwiązywanie regionalnych, powiatowych i gminnych struktur Partii w tym powoływanie o odwoływanie Zarządów Regionalnych oraz Liderów Regionalnych;
7) reprezentowanie Partii na zewnątrz;
8) zwoływanie Kongresu;
9) przygotowywanie regulaminu obrad Kongresu oraz projektów uchwał;
10) uchwalanie regulaminu działania Zarządu;
11) przydzielanie zadań poszczególnym członkom Partii oraz delegowanie swoich uprawnień na Zarządu Regionów i Zarządy Powiatów;
12) sprawowanie nadzoru nad terenowymi jednostkami organizacyjnymi Partii, w tym uchylanie uchwał organów powiatowych, regionalnych i gminnych w przypadku ich sprzeczności z programem Partii, Statutem lub uchwałami władz krajowych;
13) wykonywanie obowiązków jakie nakładają na Partię przepisy prawa;
14) podejmowanie decyzji o przystąpieniu Partii do koalicji oraz organizacji krajowych lub międzynarodowych;
15) uchwalanie zasad wyłaniania kandydatów w wyborach do organów publicznych;
16) zatwierdzanie list kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego, kandydata w wyborach Prezydenta RP;
17) wyrażanie zgody na tworzenie koalicji wyborczych na szczeblach powiatowych i regionalnych;
18) powoływanie Komitetu Wyborczego Partii w wyborach wszystkich szczebli, pełnomocników wyborczych, szefów sztabów wyborczych;
19) uchylanie uchwał organów regionalnych i powiatowych jeżeli są one sprzeczne ze Statutem Partii, Programem lub uchwałami Kongresu albo Zarządu – w terminie 3 miesięcy od dnia ich przekazania do wiadomości Zarządu;
20) inne sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów Partii.

§18
Zarząd Partii – zasady działania
1. Przewodniczący Partii zwołuje posiedzenia Zarządu nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał, zwykłą większością głosów wszystkich członków, w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem spraw osobowych. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Partii.
3. Głosowanie może zostać przeprowadzone także przy pomocy technicznych środków łączności.
4. Oświadczenia woli w imieniu Partii składa Przewodniczący samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
5. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:
1) upływu kadencji;
2) odwołania z funkcji przez organ, który dokonał wyboru danego członka;
3) rezygnacji z pełnienia funkcji złożonej Komisji Rewizyjnej;
4) wykluczenia z Partii;
5) śmierci.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu wszystkich członków Zarządu, do czasu wyboru nowych członków, pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§19
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i sprawuje bieżącą kontrolę nad działalnością Partii.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków powoływanych przez Kongres.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na okres 5-letniej wspólnej kadencji.
4. Do zakresu kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
1) kontrola działalności Partii pod względem zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz innymi wewnętrznymi aktami prawnymi, w tym uchwałami Kongresu;
2) kontrola finansów Partii pod względem gospodarności i racjonalności;
3) ocena pracy Zarządu Partii oraz organów regionalnych, powiatowych i gminnych Partii;
4) składanie Kongresowi sprawozdania ze swojej działalności oraz z oceny pracy Zarządu Partii;
5) powoływanie, spośród swoich członków, pełnomocnika Partii do zawarcia umowy z członkiem Zarządu Partii oraz reprezentacji Partii w sporze z członkiem Zarządu;
6) żądanie zwołania Kongresu, Zebrania Regionu, posiedzenia Zarządu Partii;
7) rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu Partii w przedmiocie odmowy przyjęcia kandydata w poczet członków Partii oraz wykluczenia lub skreślenia z listy członków Partii;
5. Komisja Rewizyjna w zakresie kontrolowanych spraw ma prawo żądania od członków i władz Partii złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień.
6. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w przypadku powstania wakatu następuje na mocy uchwały Kongresu albo na mocy uchwały Komisji Rewizyjnej, przy czym w trybie uchwały Komisji Rewizyjnej uzupełnienie składu Komisji nie może przekroczyć połowy jej składu, a wybrani członkowie pełnią swoje funkcje do czasu najbliższego posiedzenia Kongresu. Kongresu uzupełnia skład Komisji Rewizyjnej podczas najbliższego posiedzenia.
7. Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
8. Komisja Rewizyjna może podjąć działania z urzędu lub na pisemny wniosek co najmniej 20 członków Partii.
9. Komisja Rewizyjna uchwala regulamin swojego działania.

§20
Sąd koleżeński
1. Sąd koleżeński jest organem właściwym dla prowadzenia postępowań dyscyplinarnych i orzekania kar wobec członków Partii.
2. Sąd koleżeński składa się z 3-5 członków.
3. Rozstrzygnięcia Sądu koleżeńskiego są ostateczne.
4. Do zadań Sądu koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie spraw członków Partii pod kątem zgodności ze Statutem, Programem Partii i uchwałami organów Partii;
2) rozpatrywanie sporów między członkami Partii.
5. Sąd koleżeński może wymierzyć następujące kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka na okres od 1 do 12 miesięcy,
4) wykluczenia z Partii.
6. Sąd koleżeński orzeka po przeprowadzeniu postępowania, w ramach którego członek objęty postępowaniem ma zagwarantowane prawo swobodnego wypowiedzenia się i przedstawienia dowodów.
7. Sąd koleżeński może określić w drodze uchwały regulamin Sądu.

§20a
Rzecznik Dyscyplinarny
1. Rzecznik dyscyplinarny powoływany jest przez Zarząd na okres 5-letniej kadencji.
2. Rzecznik dyscyplinarny prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach dotyczących naruszenia przez członków Statutu oraz uchwał organów statutowych partii oraz popiera wniosek o ukaranie członka przed Sądem dyscyplinarnym.
3. Organy partii mają obowiązek przekazania Rzecznikowi dyscyplinarnemu informacji oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
4. Rzecznik dyscyplinarny składa Zarządowi partii sprawozdanie ze swojej działalności do końca lutego za poprzedni rok kalendarzowy.”;

ROZDZIAŁ V
Majątek i Fundusze Partii

§21
Majątek i fundusze
1. Źródła finansowania Partii są jawne.
2. Majątek Partii pochodzi ze źródeł określonych w przepisach prawa, a w szczególności z:
1) składek członkowskich;
2) darowizn, spadków i zapisów;
3) dotacji i subwencji z budżetu państwa;
4) dochodów z majątku Partii.

§22
Połączenie
Połączenie Partii z inną partią polityczną (innymi partiami politycznymi) może nastąpić na podstawie uchwały Kongresu podjętej większością ¾ głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§23
Likwidacja
1. Rozwiązanie Partii wymaga uchwały Kongresu podjętej większością ¾ głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Przepisu§ 9 ust. 8 zd. 2 Statutu nie stosuje się.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Partii powoduje jej przejście w stan likwidacji.
3. Podejmując uchwałę o likwidacji Kongres powołuje likwidatora lub likwidatorów i określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz zagospodarowania pozostałego po likwidacji majątku.

§24
Przepisy przejściowe
1. Osoby podpisujące zgłoszenie Partii do ewidencji partii politycznych są Założycielami Partii.
2. Założyciele Partii, w tym osoby powołane do organów partii nabywają członkostwo w Partii z chwilą jej powstania, bez konieczności podejmowania uchwały w tym przedmiocie.
3. Założyciele Partii powołują Zarząd Partii, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński i dokonują zmian składu tych organów do czasu zwołania pierwszego Kongresu Partii.
4. Założyciele, przy zachowaniu większości 2/3 głosów i w obecności co najmniej połowy członków Założycieli mogą dokonywać zmian Statutu PJJ do czasu zwołania pierwszego Kongresu Partii.

Platforma zarządzania zgodami od Real Cookie Banner